Allmänna villkor

Mellan Millu AB och förening/lag/skola nedan gemensamt kallade "Kunden", gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av Millu's produkter sker genom att Kunden beställer Säljpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av Millu's produkter under en begränsad tid. Sedan tar Millu emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljstödet. Millu skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa Millu's produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot Millu.

Förtjänst/Vinst
Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Från säsongen 2019/2020 gäller följande om konsumentpriset är 50 kronor styck är förtjänsten 20 kronor från första sålda produkten.

Millu's förpliktelser
Millu erbjuder endast detta erbjudande till förening/lag/skola. Millu åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Fource major
Millu ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Millu har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Kundens förpliktelser
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Millu i samband med försäljningen av Millu's produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Millu's produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja Millu's produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Krav på kontaktperson
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och Millu's godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Millu.

Betalningsvillkor
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 14 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 8 % per år.

Frakt
Alla våra leveranser är fraktfria. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

Förvaring
Millu's produkter förvaras svalt och torrt. Kunden ombeds leverera produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

Utebliven försäljning
När Säljmaterialet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Vid utebliven försäljning debiteras säljpaketet med 300 kronor.

Retur
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller inga returer.